262/365 The Role of the Artist


262/365 The Role of the Artist

“The role of the artist is to ask questions, not answer them.” 
Anton Chekhov

Comments

Popular Posts